دوره سالمندیاری

سالمندیاری

 Elderly Caregiver

ردیف

تعریف دوره 

ارايـه خـدمات بهداشـتي به سالمندان در منـزل جزيـي از خـدمات بهداشتي جامع و مداوم است كـه طيـف گـسترده اي از خـدمات بهداشتي، درمانی و مراقبتی را براي حمايت از سالمندان بهبود يافته از يك وضعيت حاد و همچنين بـراي ارايـه خـدمات مـورد نيـاز بيمـاریهای مـزمن جسمی و ذهنی در منازل در اختيارشان قرار ميدهد. 

 

 

1

هدف کلی یاد گیری  

توانایی مهارت آموزان در ارائه مراقبت های اولیه حسمی روانی و اجتماعی به سالمند 

 

 

2

 سطح تحصیلات  

نهم متوسطه و بالاتر

 

 

3

 طول مدت دوره

مدت برگزاری دوره 100 ساعت(از14 روز تا 40) از 1 تا 2 ماه

 

 

15

بخش های اصلی دوره 

روش آموزش

زمان

16

شناخت سیستمهای بدن
 انسان و تغییرات ناشی
 از سالمندی

کلیه سیستم های بدن انسان(اسکلتی- عضلانی - قلبی- عروقی و ...)و تغییرات ناشی از سالمندی

نظری

300

17

شناخت مشکلات شایع
  جسمی دوران سالمندی

مشکلات شایع جسمی مانندسکته مغزی - نارسایی قلبی- زمین خوردن - بی اختیاری ادراری ومدفوع آموزش اولیه احیاء

نظری

600

18

شناخت مشکلات شایع
 روانی و شناختی دوران
 سالمندی

مشکلات شایع روانی مانند: افسردگی و دمانس(اختلال شناخت و حافظه)

نظری

300

19

شناخت مشکلات شایع
 اجتماعی دوران
 سالمندی

مشکلات شایع اجتماعی دوران سالمندی مانند سوگ- تنهایی و ...

نظری

300

20

مهارتهای لازم جهت ارائه
 مراقبت های جسمی از
 سالمندان

مراقبت های اولیه جسمانی همانند کمک به سالمندان در غذا خوردن - جابجایی ونقل انتقال سالمند - کمک به نظافت شخصی سالمندان با دادن لگن ولوله ادراری

نظری

300

21

مهارتهای لازم جهت ارائه
 مراقبت های جسمی از
 سالمندان

جابجایی و نقل انتقال سالمند - کمک به نظافت شخصی سالمندان با دادن لگن و لوله ادراری

عملی

300

22

مهارتهای لازم جهت ارائه
 مراقبت های جسمی از
 سالمندان

ارائه خدمات اولیه احیاء

عملی

300

23

مهارتهای لازم جهت ارائه
 مراقبت های روانی از
 سالمندان و بیماران مبتلا
 به دمانس و آلزایمر

مراقبت های روانی همانند براورده کردن نیازهای اولیه روانی سالمند - ایجاد محیط امن برای سالمند- توانایی برقراری حس همدلی با سالمند- توانایی برقراری ارتباط مناسب با سالمندان- بیماران مبتلا به دمانس وآلزایمر و خانواده آنان

عملی

600

24

مهارتهای لازم جهت ارائه
 مراقبت های روانی از
 سالمندان و بیماران مبتلا
 به دمانس و آلزایمر

مشاهده مراقبت های روانی همانند براورده کردن نیازهای اولیه روانی

عملی

300

25

مهارتهای لازم جهت ارائه
 مراقبت های روانی از
 سالمندان و بیماران مبتلا
 به دمانس و آلزایمر

برآورده کردن نیاز های اولیه روانی سالمند - ایجاد محیط امن برای سالمند- توانایی برقراری حس همدلی باسالمند

عملی

300

26

مهارتهای لازم جهت ارائه
 مراقبت های روانی از
 سالمندان و بیماران مبتلا
 به دمانس و آلزایمر

انجام توانایی بر قراری ارتباط مناسب با سالمندان و خانواده

عملی

300

27

مهارتهای لازم جهت ارائه
 مراقبت های اجتماعی از
 سالمندان

مراقبت های اجتماعی همانند پیشگیری از سوء
 اقدام به موقع 
Elder  Abuse رفتار با سالمند - اقدام به موقع در صورت سوء رفتار با سالمند و ارائه حمایت اجتماعی به سالمندان مقیم خانه سالمندان و سالمندان درمنزل

عملی

300

28

شناسایی روش های
 مختلف ماساژ ، شناخت
 تكنیک ها ماساژ درمانی
 ، تصمیم گیری در مورد
 انتخاب تكنیک مناسب

توصیف روش های مختلف ماساژ - شناخت تكنیک ها ماساژ درمانی - تصمیم گیری در مورد انتخاب تكنیک مناسب

نظری

300

29

مهارتهای لازم جهت ارائه
 مراقبت های جسمی از
 سالمندان

مراقبت های اولیه جسمانی همانند کمک به سالمندان در غذا خوردن - جابجایی و نقل انتقال سالمند -کمک به نظافت شخصی سالمندان با دادن لگن و لوله ادراری

عملی

300

30

مهارتهای لازم جهت ارائه
 مراقبت های جسمی از
 سالمندان

مشاهد مراقبت های اولیه جسمانی همانند کمک به سالمندان در غذا خوردن - جابجایی و نقل انتقال سالمند - کمک به نظافت شخصی سالمندان خوردن - جابجایی و نقل انتقال سالمند - کمک به نظافت شخصی سالمندان با دادن لگن و لوله ادراری -انجام مراقبت های اولیه جسمانی همانند کمک به سالمندان در غذا خوردن - جابجایی و نقل انتقال سالمند - کمک به نظافت شخصی سالمندان با دادن لگن و لوله ادراری - ارائه خدمات اولیه احیاء

عملی

300

31

مهارتهای لازم جهت
 تصمیم گیری وارائه
 ماساژ درمانی

چگونگی انتخاب تكنیک های ماساژ درمانی

عملی

300

32

مهارتهای لازم جهت ارائه
 مراقبت های روانی از
 سالمندان و بیماران مبتلا
 به دمانس و آلزایمر

مراقبت های روانی همانند براورده کردن نیازهای اولیه روانی سالمند - ایجاد محیط امن برای سالمند- توانایی برقراری حس همدلی با سالمند

عملی

300

33

جمع 

عملی

نظری

34

3600

2400

 

مهارت های کسب شده پس از اخذ گواهینامه

36

 

1- مراقبت های اولیه جسمانی

 

 

37

کمک به سالمندان در غذا خوردن

 

 

38

جابجایی و نقل انتقال سالمند

 

 

39

کمک به نظافت شخصی سالمندان با دادن لگن و لوله ادراری

 

 

40

کمک به سالمند برای رفتن به دستشویی

 

 

41

کمک کردن به سالمند در استحمام

 

 

42

ماساژ سالمند

 

 

43

آماده کردن تخت سالمند

 

 

44

تامین بهداشت اولیه فردی سالمند

 

 

45

2-مراقبت های روانی

 

 

46

براورده کردن نیازهای اولیه روانی

 

 

47

ایجاد محیط امن

 

 

48

توانایی برقراری حس همدلی و برقراری ارتباط مناسب با سالمندان و بیماران مبتلا به دمانس و آلزایمر و خانواده هایشان

 

 

49

3-مراقبت های اجتماعی همانند پیشگیری از سوء رفتار با سالمند Elder Abuse

 

 

50

اقدام به موقع در صورت سوء رفتار با سالمند و ارائه حمایت اجتماعی به سالمندان مقیم خانه سالمندان و سالمندان در منزل ارائه نمایند

 

 

ورود جهت ثبت نام