دوره های آموزشی

سالمندیاری

شهریه دوره : 33,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر

مدیریت راه هوایی

شهریه دوره : 8,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر

مدیریت زخم و استومی

شهریه دوره : 100,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر

سرويس و نگهداري تجهيزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی

شهریه دوره : 40,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر

مداخلات درمانی دستی در طب ایرانی

شهریه دوره : 60,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر

مراقبت پرستاری از افراد مبتلا به دیابت

شهریه دوره : 33,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر

مراقبت پرستاری در سوختگی ها

شهریه دوره : 34,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر