دوره مدیریت راه هوایی

مدیریت راه هوایی

Airway Management

ردیف

تعریف دوره 

دوره مدیریت راه هوایی برای کاردانی و کارشناسی رشته های علوم پزشکی (پرستار ی- مامایی - هوشبری - اتاق عمل - فوریت های پزشکی)، پزشکان و دندانپزشکان عمومی که با بیماران بدحال سر و کار دارند طراحی شده است. در این دوره مهارت آموزان با روشهای پایه و پیشرفته مدیریت راه هوایی آشنا شده و به کار خواهند گرفت.

 

 

1

هدف کلی یاد گیری   

بهبود نتایج مدیریت راه هوایی در بیماران

 

 

2

 سطح تحصیلات 

کاردانی و بالاتر رشته های هوشبری - اتاق عمل - فوریت های پزشکی، کارشناسی و بالاتر رشته های پرستاری و مامایی، پزشک عمومی و بالاتر، دندانپزشک عمومی و بالاتر

 

 

3

 طول مدت دوره

مدت برگزاری دوره 5:30 ساعت (از 1 تا2 روز)

 

 

17

بخش های اصلی دوره 

روش آموزش 

زمان 

18

کلیات

کلیات دوره، اکسیژنیشن وارزیابی ریسک

نظری

30

19

مانورهای راه هوایی

 

عملی

30

20

راه هوایی نازال و اورال

 

عملی

30

21

روشهای سوپراگلوتیک

 

نظری

30

22

اینتوباسیون اندوتراکیال

لارنگوسکوپ ویدئولارنگوسکوپ فیبراپتیک رتروگرید

عملی

60

23

روش های کمکی اینتوباسیون

 

عملی

30

24

تراکئوستومی سوزنی

 

عملی

30

25

کریکوتیروتومی

 

عملی

60

26

RSI

 

نظری

30

27

جمع 

نظری

عملی

28

90

240

 

مهارت های کسب شده پس از اخذ گواهینامه

30

 

انجام مانورهای راه هوایی به منظور باز کردن مسیر راه هوایی فوقانی.

 

 

31

جایگذاری راه هوایی اورال و نازال، لوله اندوتراکیال،سایر روش های سوپراگلوتیک lma.

 

 

32

اکسیژناسیون موثر بیمار.

 

 

33

انجام روشهای جایگزین انتوباسیون برای باز کردن راههای هوایی در بیماران مشکل.

 

 

ورود جهت ثبت نام