دوره سرويس و نگهداري تجهيزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی

سرويس و نگهداري تجهيزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی 

Service and Maintenance of Medical Laboratory Equipment 

ردیف

تعریف دوره 

دوره «سرويس و نگهداري تجهيزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی»، جهت توانمندسازی افراد مرتبط در ارائه خدمات نگهداشت، کنترل کیفی، کالیبراسیون و عیب یابی و تعميرات جزئی (بطوريكه نياز به باز كردن داخل دستگاه ها و تجهيزات يا قطعات اصلي آن نباشد) در حوزه لوازم و تجهيزات پزشكي مورد استفاده در آزمایشگاه های پزشکی تدوین شده است. 

 

 

1

هدف کلی یاد گیری  

هدف اصلی دوره ، تربیت نیروهایی ماهر است که بتوانند با کسب مهارت های لازم در زمینه نگهداری، کنترل کیفی و کالیبراسیون وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی، رفع اشکالات و تعمیرات جرئی (بطوريكه نياز به باز كردن داخل دستگاه ها و تجهيزات يا قطعات اصلي آن نباشد) کیفیت عملکرد آزمایشگاه های تشخیص پزشکی را بهبود بخشند. 

 

 

2

 سطح تحصیلات 

مهندسي فناوري تجهيزات پزشكي (تجهيزات اتاق عمل و تجهيزات آزمايشگاه) - مهندسي پزشكي (كليه گرايش ها) - مهندسي برق (كليه گرايش ها) ،كارداني برق (كليه گرايش ها)، كاردان فني تجهيزات پزشكي (تجهيزات اتاق عمل و تجهيزات آزمايشگاه)  كارشناسي علوم آزمايشگاهي 

 

 

3

 طول مدت دوره

مدت برگزاری دوره : 128 ساعت (از 15 تا 40 روز) از 1 تا3 ماه

 

 

4

بخش های اصلی دوره 

 

 

5

آشنايي با فضاي فيزيكي آزمايشگاه تشخيص طبي 

شناخت بخش ها و فضاهاي آزمايشگاه پزشكي  استانداردها و نكات ايمني 

نظری

120

6

آشنايي با فضاي فيزيكي آزمايشگاه تشخيص طبي 

شناخت بخش ها و فضاهاي آزمايشگاه پزشكي  استانداردها و نكات ايمني 

عملی

120

7

حفاظت و ايمني الكتريكي 

تاثير الكتريسيته بر بدن (ميكروشوك و ماكروشوك و راه حل ها) استانداردهاي ISE – زمين استاندارد- تقسيم بندي و طبقه بندي تجهيزات پزشكي  حفاظت در مقابل خطرات الكتريكي - تمهيدات حفاظتي 

نظری

120

8

حفاظت و ايمني الكتريكي 

تاثير الكتريسيته بر بدن (ميكروشوك و ماكروشوك و راه حل ها) استانداردهاي ISE – زمين استاندارد- تقسيم بندي و طبقه بندي تجهيزات پزشكي  حفاظت در مقابل خطرات الكتريكي - تمهيدات حفاظتي 

عملی

240

9

بن ماري 

اصول كاركرد بن ماري  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  کنترل کیفی و کالیبراسیون- حوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی 

نظری

60

10

بن ماري 

اصول كاركرد بن ماري  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  کنترل کیفی و کالیبراسیون- حوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی 

عملی

180

11

شيكر 

اصول كاركرد و انواع شيكرها  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

نظری

60

12

شيكر 

اصول كاركرد و انواع شيكرها  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

عملی

180

13

سانتريفيوژ

اصول كاركرد و انواع سانتريفيوژ  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

نظری

60

14

سانتريفيوژ 

اصول كاركرد و انواع سانتريفيوژ  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی 

عملی

240

15

هات پليت 

اصول كاركرد و انواع هات پليت بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

نظری

60

16

هات پليت 

اصول كاركرد و انواع هات پليت بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

عملی

180

17

انكوباتور

اصول كاركرد و انواع انكوباتور  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي رفع عیوب جزئی   

نظری

60

18

انكوباتور

اصول كاركرد و انواع انكوباتور  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي رفع عیوب جزئی   

عملی

180

19

اتوكلاو

اصول كاركرد و انواع اتوكلاو  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي رفع عیوب جزئی   

نظری

60

20

اتوكلاو 

اصول كاركرد و انواع اتوكلاو  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي رفع عیوب جزئی   

عملی

180

21

فور 

اصول كاركرد و انواع فور بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

نظری

60

22

فور 

اصول كاركرد و انواع فور بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

عملی

180

23

يخچال هاي آزمايشگاهي 

اصول كاركرد يخچال هاي آزمايشگاهي  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي  و رفع عیوب جزئی   

نظری

60

 

يخچال هاي آزمايشگاهي 

اصول كاركرد يخچال هاي آزمايشگاهي  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي  و رفع عیوب جزئی   

عملی

180

 

الكتروفورز 

اصول كاركرد الكتروفورز  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

نظری

60

 

الكتروفورز

اصول كاركرد الكتروفورز  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

عملی

180

 

فتومتر و اسپكتروفتومتر 

اصول كاركرد و انواع فتومتر و اسپكتروفتومتر بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

نظری

180

 

فتومتر و اسپكتروفتومتر 

اصول كاركرد و انواع فتومتر و اسپكتروفتومتر بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

عملی

360

 

فليم فتومتر 

اصول كاركرد و انواع فليم فتومتر  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

نظری

60

 

فليم فتومتر 

اصول كاركرد و انواع فليم فتومتر  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

عملی

180

 

آنالايزر گازهاي خون 

اصول كاركرد و انواع آنالايزر گازهاي خون (بلاد گاز)  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

نظری

120

 

آنالايزر گازهاي خون 

اصول كاركرد و انواع آنالايزر گازهاي خون (بلاد گاز)  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

عملی

180

 

كوآگلومتر

اصول كاركرد و انواع كوآگلومتر  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی 

نظری

60

 

كوآگلومتر 

اصول كاركرد و انواع كوآگلومتر  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی 

عملی

120

 

سل كانتر 

اصول كاركرد و انواع سل كانتر  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی 

نظری

240

 

سل كانتر 

اصول كاركرد و انواع سل كانتر  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی 

عملی

480

 

اتوآنالايزر بيوشيمي 

اصول كاركرد و انواع اتوآنالايزر بيوشيمي  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

نظری

240

 

الايزا ريدر و الايزا واشر 

اصول كاركرد و انواع الايزا ريدر و الايزا واشر  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

نظری

120

 

اتوآنالايزر بيوشيمي 

اصول كاركرد و انواع اتوآنالايزر بيوشيمي  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

عملی

540

 

الايزا ريدر و الايزا واشر 

اصول كاركرد و انواع الايزا ريدر و الايزا واشر  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

عملی

360

 

دستگاه ISE 

اصول كاركرد و انواع دستگاه    ISE– بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

نظری

120

 

دستگاه ISE 

اصول كاركرد و انواع دستگاه    ISE– بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

عملی

240

 

سديمان آنالايزر ESR 

اصول كاركرد و انواع سديمان آنالايزر ESR – بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

نظری

60

 

سديمان آنالايزر ESR 

اصول كاركرد و انواع سديمان آنالايزر ESR – بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

عملی

180

 

تيشوپروسسور 

اصول كاركرد و انواع تيشوپروسسور  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

نظری

60

 

تيشوپروسسور 

اصول كاركرد و انواع تيشوپروسسور  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

عملی

180

 

ميكروتوم 

اصول كاركرد و انواع ميكروتوم بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

نظری

60

 

ميكروتوم 

اصول كاركرد و انواع ميكروتوم بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

عملی

180

 

فروزن سكشن 

اصول كاركرد و انواع فروزن ساكشن  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

نظری

60

 

فروزن سكشن 

اصول كاركرد و انواع فروزن ساكشن  بلوك دياگرام و بخش هاي اصلي  كنترل كيفي و كاليبراسيون  نحوه نگهداري (PM) – عيب يابي و رفع عیوب جزئی   

عملی

180

46

جمع 

نظری

عملی

47

2460

5220

48

مهارت های کسب شده پس از اخذ گواهینامه

49

 

 عيب يابي و برطرف کردن عیوب جزئي (بطوريكه نياز به باز كردن داخل دستگاه ها و تجهيزات يا قطعات اصلي آن نباشد) تجهيزات آزمايشگاه تشخيص طبي شامل : بن ماري  شيكر و ميكسر  سانتريفيوژ - هات پليت  انكوباتور  اتوكلاو  فور - يخچال هاي آزمايشگاهي - الكتروفورز - فتومتر و اسپكتروفتومتر - فليم فتومتر - آنالايزر گازهاي خون  كوآگلومتر - بانك خون  سل‌كانتر - اتوآنالايزر بيوشيمي - الايزا ريدر و الايزا واشر - دستگاه ISE - سديمان آنالايزر ESR – تيشوپروسسور - ميكروتوم - فروزن سكشن 

 

 

50

 برنامه ریزی و انجام نگهداری پیشگیرانه تجهیزات آزمایشگاه تشخیص طبی 

 

 

51

 ارزیابی ایمنی و عملکرد صحیح  آزمايشگاه تشخيص طبي 

 

 

52

  کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهيزات آزمايشگاه تشخيص طبي

 

 

 

 گزارش نویسی فنی و مستندسازی عملکرد تجهيزات آزمايشگاه تشخيص طبی 

 

 

ورود جهت ثبت نام