دوره کاربر ماساژ

جزئیات دوره کاربر ماساژ

Massage

ردیف

تعریف دوره 

دوره کاربر ماساژ اولین استاندارد سازمان فنی و حرفه ای برای یادگیری حرفه ماساژ و مناسب افرادی است که علاقه به شروع ماساژ از با رعایت اصول و دانش مناسب آن می باشند و همچنین نیازمند دریافت مدرک برای فعالیت در این زمینه هستند.

 

 

1

هدف کلی یاد گیری  

آموزش موارد تئوری و عملی ماساژ عمومی بدن به کارآموزان بمنظور ایجاد دانش، مهارت و توانایی بالا جهت حضور در بازار کار مناسب

 

 

2

 سطح تحصیلات 

حداقل دیپلم

 

 

3

 طول مدت دوره

خصوصی

 

 

12

بخش های اصلی دوره 

روش آموزش

 

13

 

رعایت موارد بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در محل کار 

نظری- عملی

 

14

 

ارزیابی عوامل ناشی از انجام ماساژ و بکارگیری دستورالعمل ها بیومکانیکی و ارگونومی و مهندسی انسانی

نظری- عملی

 

15

 

برقراری ارتباط مؤثر و مطلوب در محیط کار و رعایت اخلاق حرفه ای 

نظری- عملی

 

16

 

آمادگی ذهنی و جسمانی ماساژور و توسعه و حفظ آن

نظری- عملی

 

17

 

بکارگیری ساختار و نحوه قرارگیری (آناتومی) و عملکرد و رفتار(فیزیولوژی) اندام ها 

نظری - عملی

 

18

 

کاربرد متدها و ممنوعیت ها و تأثیرات انجام ماساژ بر روی بدن

نظری - عملی

 

19

 

اجرای ماساژ و روش ها و تکنیک های آن

نظری - عملی

 

20

 

انجام ماساژ موضعی و ماساژ عمومی بدن

نظری - عملی

 

21

 

 

 

22

 

 

23

مهارت های کسب شده پس از اخذ گواهینامه

24

 

بکارگیری امور حفاظت و بهداشت در محیط کار، جلوگیری از امراض و حوادث ناشی از کار و کنترل خطرهای محیط-استفاده صحیح از ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی

 

 

25

بررسی عوارض مربوط به عوامل فیزیکی محیط کار- بکارگیری خدمات بهداشتی بهینه در محل کار-تجزیه و تحلیل شغل از نظر بیومکانیکی و ارگونومی

 

 

26

ابتکار عمل، احساس مسئولیت و نظم در کلیه فعالیت های حرفه ای - رفتار مناسب با مشتری- پر کردن فرم شرح حال مشتری-توجه به نظر و سلیقه مشتری

 

 

27

توسعه و حفظ فاکتورهای آمادگی جسمانی در ماساژور- کاربرد انعطاف پذیری- کشش ها - گرم کردن و سرد کردن -کاربرد تکنیک های جسمی و ذهنی کاربر

 

 

28

نشان دادن سطوح حرکتی و محورها روی بدن-اجرای انواع ماساژها بر روی این خطوط- قرار گیری کاربر و قرار دادن تخت ماسااژ بر اساس محورها و سطوح حرکتی- پیدا کردن نقاط ماشه ایی در استخوان ها و عضلات و اعصاب-پیدا کردن مسیر عروق و اعصاب و عضلات سطحی- انجام ماساژ روی عضلات با توجه به سر ثابت و متحرک عضلات- انجام ماساژ سطحی و عمقی روی عروق لنفاوی و عروق خونی بر اساس جریان لنف و خون-تسلط بر سرعت و جهت اجرای تکنیک ها و میزان اعمال فشار

 

 

29

مقایسه عملی ماساژ در جهان و ایران-تشخیص موارد ممنوعیت انجام ماساژ-تشخیص تأثیرات ماساژ بر قسمت های مختلف بدن

 

 

ورود جهت ثبت نام