موسسه آموزشی سلامت اندیشان حکمت

با مجوز رسمی از

خانم دکترصدیقه سالمی

کارشناس ارشد پرستاری - دکترای کسب و کار

آقای دکتر آرمان نصرالهی

دکترای داروسازی

آقای دکتر سید هادی وکیلی

دکترای پرستاری

خانم دکتر مژگان ظریف رفتار

دکترای مدیریت

خانم دکتر فلسفی

دکترای پرستاری

خانم دکتر منشاوی

دکترای دارو سازی

آقای دکتر خسروانی

دکترای پرستاری

دکتر فرخی

دکترای پرستاری

دکتر فرزانه رشیدی

پزشک - متخص زنان و زایمان

آقای دکتر فخرالدین ایرانی شاد

دکترای پزشکی عمومی

خانم دکتر پروین تترپور

دکترای آموزش پزشکی

خانم دکتر رزیتا صیامی

دکترای روانشناسی بالینی

آقای دکتر محمدرضا کریمی راد

دکترای پرستاری

آقای دکتر علی دادگری

دکترای پرستاری

آقای دکتر حیدریان

دکترای مدیریت پرستاری

خانم دکتر سارا ذوالقدر

دکترای پرستاری

آقای دکتر محسن رازانی

دکترای پرستاری

خانم دکتر مژگان مهاجری

دکترای پزشکی - متخصص بیهوشی

آقای دکتر مهدی صادقیان

دکترای تغذیه

خانم دکتر لیلا قدمی

دکترای مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی

خانم دکتر محمد پور

دکترای پرستاری

خانم دکتر نیکو کلام

دکترای IT

خانم دکتر روح الهی

دکترای پرستاری

خانم دکتر سمانه میر اسماعیلی

دکترای مدیرت خدمات بهداشتی درمانی

آقای دکتر نعمت اله سیف

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت - دکترای کسب و کار

خانم دکتر فاطمه سلطان ناظم

دکترای پزشکی عمومی

خانم دکتر میترا زندی

دکترای پرستاری

آقای دکتر هادی رنجبر

دکترای پرستاری

آقای دکتر حسنی

دکترای پرستاری

خانم دکتر محیا خلیلی

دکترای دندان پزشکی

آقای دکتر علی شیرکوند

دکترای دندان پزشکی

آقای مهندس حسام الدین نراقی

آقای مهندس مهدی علی گل

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

خانم مهندس ناهید حسن زاده

کارشناس ارشد بهداشت محیط

خانم شهلا افشانی

کارشناس ارشد پرستاری

آقای پرویز نمازی

کارشناس ارشد پرستاری

آقای اکبر زاده

کارشناس ارشد پرستاری